Untitled

UPUTE ZA RAD

I) RAD U PROGRAMU

A) UPUTE U TOKU RADA

Za svaki korak u toku rada pojavljuje se uputa na dnu monitora.

B) ŠIFARNICI

U programu koristiti šifarnike prema uputama, tako da se poštivaju stroga pravila:

U šifri (korisnika, kupca/dobavljača, robe i dr) koristiti maksimalan broj mjesta koji je predviđen; na pr za šifru kupca/dobavljača koristiti 4 mjesta, pa će na primjer šifra biti

0004 a ne 4 ili 04 ili 004 !

U šiframa se ne smiju koristiti naša slova Š,š;Č,č,Ć,ć,Đ,đ,Ž,ž !

C) KONTNI PLAN

U programu se nalazi RRIF-ov kontni plan, koji se može mijenjati i dopunjavati,

ali pri tome pazite da unesete šifre za račun dobiti gubitka, odnosno bilancu i godišnji izvještaj (GFIPOD), kako bi mogli koristiti prednosti automatskog bilanciranja.

Kontni plan je razrađen sa 4 mjesta, ali u slučaju potrebe za većom analitikom osim brojki možete koristiti i slova !

D) UPLATNI RAČUNI ZA PLAĆE

U programu se nalaze u bazi podataka (zajedno s kupcima/dobavljačima) uplatni računi za plaće, te stope i vste poreza i doprinosa i parametri obračuna. Isto tako je isporučen kompletan šifarnik općina RH sa stopama prireza, šiframa za Regos. Sve te podatke moguće je mijenjati, kada se promjene propisi, bez promjena programa.

E) NAČELO SAMO JEDNOG UNOSA

Podatak se u cijelom programu unosi samo jednom ! Tako ako se radi kalkulacija u trgovini na malo, taj podatak automatski sjeda (ako to izaberemo sa «D» na odgovarajuće pitanje pri ulazu u modul) u trgovačku knjigu – KP, knjigu ulaznih

računa – URA,  knjigu primitaka i izdataka (ako je i kad je plaćena !) za obrtnika, odnosno za trgovačko društvo «čeka» da se preuzme i kontira u glavnoj knjizi i saldakontiju ( na točki «A» u tom modulu !). Ako se koristio modul maloprodaje sa šifriranjem robe ( M. MALOPRODAJA) ulaz robe registriran je i na količinskoj, skladišnoj kartici ! Ako neki podatak unosite više puta, znači da negdje griješite i ne koristite sve prednosti koje Vam program pruža.

F) BAZA PODATAKA

U bazi podataka neki podaci su zajednički za sva trgovačka društva ili obrte (korisnike)

koji se knjiže, tako da se šifre otvaraju samo jednom, bez obzira u koliko se različitih knjigovodstva ili obračuna koriste. To su:

šifarnik kupaca/dobavljkača

šifarnik robe – artikla – usluga

šifranik uplatnih računa poreza, doprinosa

šifarnik općina

kontni plan

tabele poreza i doprinosa za plaće

Ostali podaci za svako trgovačko društvo ili obrt su razdvojeni šifrom korisnika.

Zavisno od željene organizacije svaki korisnik može imati ZASEBNU BAZU i tih

Podataka !

G) ŠIFRA KORISNIKA

Šifra korisnika označava neko trgovačko društvo (firmu) ili obrt za koje se vodi posebno knjigovodstvo ili obračuni. Pri ulasku u svaki modul javlja se pitanje o šifri korisnika, čime se odvajaju podaci između raznih korisnika. Šifra je sa DVA mjesta (ne jedno !) i to bez naših slova ili šifre «99»; Sve druge kombinacije brojki i slova su dozvoljene, tako da je praktično neograničen broj korisnika za koje se može voditi evidencija.

H) PRIJELAZ U NOVU GODINU

U novoj godini otvara se NOVA šifra korisnika, tako da se paralelno mogu vršiti knjiženja na staroj (za prethodnu godinu) i na novoj (za novu, tekuću godinu) šifri korisnika. Po potrebi u pojedinom modulu postoji mogućnost preuzimanja pojedinih podataka sa stare na novu šifru ( na pr osnovnih sredstava, kadrovskih podataka i drugih podataka vezanih za radnike i plaće, početnih salda u glavnoj knjizi i saldakontiju, cijena i uslova nabave i dr)

I) TEST

U programu su već otvorene dvije šifre korisnika i to:

                   TD  .........  za trgovačko društvo

                   OB  -------- za obrt

Preporučuje se da prije početka stvarnog rada sa stvarnim podacima, pokušate

rad na ovim šiframa, tako da se uvjerite da ste dobili željeni rezultat ! To Vam preporučujemo i kasnije ako niste sigurni u postupak knjiženja ili obračuna.

J) OKRUŽENJE

Program radi u operativnim sustavima WINDIOWS XP ili WINDOWS VISTA

ili novijim.

Mogu se koristiti sve vrste pisača ili kombiniranih jedinica za ispis, koje podržava korišteni operativni sustav (matrični, laserski, desk yat, paralelni, usb i dr).

K) POČETAK RADA

Nakon instaliranja programa, čitanja ovog uputstva, te isprobavanja rada na test šiframa  TD ili OB, otvorite šifru korisnika u bilo kojem modulu na MATIČNIM PODACIMA, te možete početi s radom. Po potrebi otvarajte ostale šifre (poslovnih jedinica, prodavaonica, skladišta, kupaca/dobavljača, artikala i dr.).L) NA KRAJU

Molimo Vas da NE BRIŠETE podatke koje ste dobili u programskom paketu, jer su oni važni za ispravno funkcioniranje istog. Svaki podatak ili parametar ima svoju svrhu.
Zahvaljujemo na odluci da koristite naš programski paket; U slučaju bilo kakve potrebe za uputama ili objašnjenjem možete nam se obratiti na telefone (fax):
01/24-45-727 ili 01/24-45-728
u uredovno vrijeme (ponedjeljak-petak od 08,00 do 15,00 ili na mobitel
091/24-45-727 u izvanuredovno vrijeme.Isporučeni program proizvod je i vlasništvo tvrtke Info-Merkur d.o.o. i ne smije se bez naše dozvole kopirati ni umnožavati te instalirati na drugi PC za koji nije plaćena licenca.

>> natrag

E-mail: info@info-merkur.hr
Copyright 2008 ©. All rights reserved.